Quy định hiện hành về cấp lại giấy phếp lái xe ô tô

2010-12-12 10:51:17

Ngày 7/11/2007, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã ký Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT (thay thế Quyết định số 72/2005/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ). Tại Điều 23 của Quy chế này “Quy định cấp lại giấy phép lái xe”; trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau đây:

1. Người có GPLX đã hết hạn quá từ một tháng trở lên nhưng chưa quá 6 tháng kể từ ngày hết hạn, mà có đủ hồ sơ gốc thì được dự sát hạch lại lý thuyết để được cấp GPLX mới.

2. Người có GPLX đã hết hạn quá từ 6 tháng trở lên kể từ ngày hết hạn mà có đủ hồ sơ gốc thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp GPLX mới.

3. Người bị mất GPLX nhưng GPLX còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc: Nếu bị mất trong trường hợp thiên tai bão lụt, động đất hoặc hỏa hoạn, có xác nhận của chính quyền địa phương, hoặc bị mất do cướp, trấn lột hay mất trộm, có xác nhận rõ vụ việc của cơ quan công an thì được xét cấp lại GPLX.

4. Người bị mất GPLX còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc nhưng bị mất ngoài các trường hợp nêu trên thì phải chờ sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ sẽ được dự sát hạch lại lý thuyết để được cấp GPLX.

5. Người bị mất GPLX đã quá hạn nhưng còn hồ sơ gốc thì phải chờ sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ sẽ được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp GPLX.

6. Thời hạn cấp lại GPLX chậm nhất không quá 10 ngày làm việc. GPLX được cấp lại thì GPLX cũ bị cắt góc.